Dziś jest r.

baner

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 PDF Drukuj Email

 

Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

(tj. na okres od 01 listopada 2019r. do 31 października 2020r.)

 

Od 01 lipca przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wniosk1io ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy.

Od 01 lipca można składać wnioski wyłącznie elektronicznie (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS), natomiast od 01 sierpnia w wersji papierowej.Wnioski:

- skąd można je pobrać?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej www.mpips.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS w Wolborzu ul. Sportowa 7, pokój Nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30 telefonicznie 44 616 44 78 lub na stronie www.mpips.gov.pl lub www.mopswolborz.pl

-  kiedy i gdzie złożyć?

Wnioski składamy według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy składają wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7, pokój Nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski na nowy okres zasiłkowy rozpatrywane będą w zależności od terminu ich złożenia i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należnych za listopad oraz ich wypłata nastąpi odpowiednio:

1. złożone w okresie do 31 sierpnia - ustalenie prawa do 30 listopada

2. złożone od 01 września do 31 października - ustalenie prawa do 31 grudnia

3. złożone od 01 listopada do 31 grudnia - ustalenie prawa do ostatniego lutego następnego roku

- jakie dokumenty należy załączyć?

Załączyć należy, w zależności od rodzaju wnioskowanych świadczeń oraz indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej odpowiednio n/w dokumenty:

Do wniosku o zasiłek rodzinny (SR-1) :

1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;

2) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik ZSR-05),

b) oświadczenie swoje lub członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( załącznik ZSR-07)

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu ,

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

12) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza dodatkowo:

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza dodatkowo:

1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

2) oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza dodatkowo:

1) dokumenty pozwalające ustalić dochód rodziny - odpowiednio jak do zasiłku rodzinnego,

2) zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.

 

 

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty pozwalające ustalić dochód rodziny - odpowiednio jak do zasiłku rodzinnego,

2) zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tyg. ciąży do porodu.

 

 

Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 

1) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku świadczeń zależnych od dochodu - dokumenty pozwalające ustalić dochód rodziny - odpowiednio jak do zasiłku rodzinnego,

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń opiekuńczych.