Dziś jest r.

baner

Prace społecznie użyteczna Drukuj
Wtorek, 21 Marzec 2017 12:40

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNECzym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Na prace społecznie użyteczne możesz zostać skierowany, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

Jak długo mogą trwać prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie.

Dlaczego warto skorzystać z prac społecznie użytecznych?

Korzystając z prac społecznie użytecznych, będziesz mógł zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Będziesz także otrzymywać świadczenie w określonej wysokości, która podlega waloryzacji. Osobie uprawnionej, wykonującej prace społecznie użyteczne, przysługuje świadczenie w wysokości: 8,10 zł za każdą godzinę – w okresie od 1 stycznia 2017r.

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych nadal będziesz posiadać status osoby bezrobotnej.