Dziś jest r.

baner

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny Drukuj
Środa, 18 Marzec 2015 11:34

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej.
Rodzina wielodzietna - rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego (których) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej jest:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia
- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
Prawo do posiadania Karty przysługuje bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wnioskodawcy nie posiadający numeru PESEL są obowiązani przedstawić dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica-dokument potwierdzający tożsamość
2) w przypadku małżonka rodzica-dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
3) w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia-akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia-dokument potwierdzający tożsamość
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia-dokument potwierdzający tożsamość
W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dodatkowo dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Okres na jaki przyznawana jest Karta
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty, dlatego też członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ, który wydał Kartę.
Od 01.01.2018r. członek rodziny wielodzietnej posiadający Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej może wnioskować o wydanie Karty w formie elektronicznej.
Zwolnieni z opłaty za wydanie tej formy Karty są członkowie rodzin wielodzietnych, którzy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyli przed 01.01.2018r. a wniosek o Kartę w formie elektronicznej włożą do 31.12.2019r., a także członkowie rodzin wielodzietnych, którzy wniosek o Kartę składają po raz pierwszy po 31.12.2017r. i wnioskując o Kartę w formie tradycyjnej zawnioskują jednocześnie o Kartę w formie elektronicznej.
W pozostałych przypadkach koszt „ domówienia” drugiego rodzaju Karty wynosi 9,21zł i nie podlega waloryzacji.
Opłatę za wdanie duplikatu Karty Dużej Rodziny i za drugi rodzaj Karty należy wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Wolborzu bądź przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Wolbórz: 59 8985 0004 0050 0509 7515 0024.
Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów przyznającym uprawnienia przysługujące na podstawie Karty minister właściwy do spraw rodziny zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego.
Formularz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS pod adresem:
http://www.mops.wolborz.biuletyn.net/?bip=1&cid=73&bsc=N
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne


SAMORZĄDOWY PROGRAM PRZYZNAJĄCY UPRAWNIENIA CZŁONKOM RODZIN WIELODZIETNYCH W GMINIE WOLBÓRZ KARTA DUŻEJ RODZINY

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr X/72/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie wprowadzenia „Samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Wolbórz – Karta Dużej Rodziny” wprowadzono program, będący elementem polityki prorodzinnej realizowanej w Gminie Wolbórz, mający na celu umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych
i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnej oraz ułatwianie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wolbórz, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, wydaną na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.) o cyfrach początkowych 1010113.

Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych obejmuje:

- dopłatę do miesięcznej opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie, uiszczanej przez właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.), zamieszkałej przez członków rodziny wielodzietnej. Wysokość dopłaty wynosi 3 zł. dla każdego członka rodziny wielodzietnej i przysługuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
w terminie.

- zniżki, ulgi preferencje oferowane przez podmioty przystępujące do Programu jako Partnerzy.

Partnerem Programu mogą zostać podmioty działające na terenie Gminy Wolbórz, które zaoferują członkom rodzin wielodzietnych zniżki, ulgi, bądź preferencje na dobra i usługi będące przedmiotem ich działalności. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu w charakterze Partnera składają wniosek do Burmistrza Wolborza a zasady uczestnictwa Partnera w programie oraz zakres oferowanych przez niego zniżek, ulg bądź preferencji zostają określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Partnerem a Burmistrzem Wolborza.

Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do programu będzie dostępny na stronie internetowej

www. wolborz.eu