Dziś jest r.

baner

STYPENDIA SZKOLNE Drukuj Email

STYPENDIUM SZKOLNE
Komu przysługuje pomoc?
Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wolbórz, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolbórz przyjętego Uchwałą NR XLVI/340/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 czerwca 2018r.
Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznawane są:
 na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
 na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
 z urzędu.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00zł. (§ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i ustalana jest zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.
W przypadku złożenia wniosku w placówce oświatowej, placówka ta ma obowiązek niezwłocznego przekazania wniosku do rozpatrzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolborzu.
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
 zaświadczenie pracodawcy o dochodzie netto pracownika za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku dochodu z tytułu zatrudnienia)
 oświadczenie przedsiębiorcy z podaniem wysokości uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tzw. „ryczałt”)
 zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o wysokości przychodu w poprzednim roku kalendarzowym, kosztach uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodach z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składkach na ubezpieczenia społeczne, wysokości należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej a jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności w roku poprzednim oświadczenie przedsiębiorcy (w przypadku dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. („ na zasadach ogólnych”)
 kopia decyzji sądu z wysokością zasądzonych i pobieranych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym)
 kopia aktualnej decyzji MOPS, oświadczenie lub zaświadczenie MOPS o pobieranych zasiłkach i świadczeniach rodzinnych w tym: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 kopia decyzji ZUS lub KRUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub kopia odcinka renty/emerytury albo wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 aktualne zaświadczenie wystawione przez właściwy organ o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub aktualna decyzja ustalająca wymiar zobowiązania
 kopia aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie z tego świadczenia
 decyzja bądź zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych
 zaświadczenie właściwego organu o wysokości pobieranego stypendium ( innego niż szkolne)
 kopia wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza nią wraz z kopią przekazu pocztowego lub przelewu potwierdzających ich faktyczną zapłatę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych
 inne dokumenty poświadczające sytuację dochodową pozostałych członków rodziny ucznia (np. stała pomoc rodziny, darowizny, umowy cywilno-prawne)
Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązane niezwłocznie powiadomić tutejszy Ośrodek o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:
1) brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców/opiekunów prawnych. 2) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego. 3) pożar 4) klęska żywiołowa.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w siedzibie MOPS, ul. Sportowa 7, 97-320 Wolbórz, Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pok. nr 3.
Informacja tel. 44 616 44 78
Formularze wniosków dostępne sa na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS pod adresem:
http://www.mops.wolborz.biuletyn.net/?bip=1&cid=72&bsc=N